Kompetensutveckling är avgörande för att långsiktigt säkerställa att medarbetare i företaget har rätt kunskaper. Varje medarbetare kommer att få möjlighet till en genomgång av både företagets egna rutiner och gällande lagar i samband med anställning. Det är ledningens (Adam Kashani och Shahla Hariry) ansvar att säkerställa att varje medarbetare har adekvat kompetens utifrån de lagar och regler som styr verksamheten. 

 

Medarbetare som anställs ska ha relevant utbildning inom vård och omsorg. Dessa ska kunna dokumenteras av medarbetaren. 

Varje år kommer företaget att arrangera en personalutbildning för genomgång av både praktiska arbetsmetoder och förändringar i lagstiftningen.  

Vi kommer ha uppsikt över relevanta kurser och utbildningar på området. Enbart utbildad personal ska anställas. Varje år ska en bedömning göras om företaget har rätt kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag.