Varning 


Handlingsplan vid utbrott av coronavirus

 

Handlingsplan vid utbrott av coronavirus, covid-19

 

Coronavirus (2019-nCoV) orsakar sjukdomen covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.  

 

I kommunen följs utvecklingen om coronaviruset för att sprida aktuell information.

 

Om det sker några förändringar kommer Säkerhetsavdelningen att informera kommunens verksamheter via förvaltningscheferna.

-       Gå med i samarbetsgruppen ”Säkerhetsenheten” på intranätet, där aktuell information inom Örebro kommun delges.

 

Handlingsplan för särskilda boenden

På varje särskilt boende ska det finnas en handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om utbrott av smittsamma sjukdomar.

·         Enhetschef ska ha fyllt i Handlingsplan särskilda boenden smittsamma sjukdomar utbrott -formulär

 

Hygien, smitta och smittförande avfall

Det är viktigt att all verksamhet alltid följer de basala hygienriktlinjerna och säkerställer att de hygienartiklar som behövs för att upprätthålla basal hygien finns tillgängligt i verksamheten.

·         Ta del av riktlinjer och rutiner om hygien, smitta och smittförande avfall – se länk: ”Hygien och smittförande avfall”

 

Skyddsutrustning utöver basal hygien-bilaga 2

Smittskyddsläkare påtalar att det på varje särskilt boende, förutom de hygienartiklar som beskrivs i basal hygienriktlinje-bilaga 2, även ska finnas tillgång till långärmade plastförkläden samt skyddsvisir enligt AFS 2018:4.

I nuläget (2020-03-06) finns inte skyddsvisir att tillgå hos någon leverantör. Det är även brist på munskydd. Den kommunala verksamheten uppmanas av Smittskydd och vårdhygien att inventera befintlig tillgång.

Förvaring av inventerade produkter ska organiseras så att material kan fördelas utifrån behov.

Sjuksköterska är den som bör fördelar långärmade förkläden, skyddsvisir, munskydd och övrigt stänkskydd utifrån behov till berörd verksamhet om dessa inte finns inom verksamheten.

 

Städning

Städning tillsammans med punktdesinfektion av spill/stänk av kroppsvätskor är grundläggande för att förebygga smittspridning. Följ ordinarie städrutiner.

-       Det är viktigt att identifiera tagytor och rengöra dem med desinfektion, ytdesinfektion.

 

Avfall och tvätt

Avfall och tvätt ska betraktas och hanteras som smittförande-se riktlinje och rutin för smittförande avfall.

 

 

Hur förhindras smitta – Vad ska vi göra?

·         Följ de basala hygienriktlinjerna och säkerställ att de hygienartiklar som behövs för att upprätthålla basal hygien finns tillgängligt i verksamheten – se bilaga 2 i riktlinjen.

·         Var noga med att tvätta händerna ofta och alltid när de är smutsiga, efter toalettbesök och inför mathantering.

·         Använd handsprit före och efter kontakt med vårdtagare – man vet att det avdödar viruset.

·         Hosta eller nys i armvecket – använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.

·         Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand, speciellt om du är förkyld.

·         Undvik att peta dig i ögon, näsa och mun.

·         Stanna hemma om du känner dig sjuk och har feber, hosta och luftvägsbesvär.

 

Vid misstanke om smitta – Vad ska vi göra?

Var uppmärksam på symtom som feber och luftvägsbesvär för personer som besökt riskområden eller har träffat en person med känd smitta och som insjuknat inom 14 dagar med feber, hosta eller andningsbesvär.

 

För personer som inte har kommunal sjuksköterska:

·         Ring omgående 1177

-       När man ringer 1177 ges information om när och var vård ska sökas.

-       Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, det finns rutiner för hur personer ska tas omhand.

 

För personer som har sjuksköterska i kommunen:

·         När personal misstänker smitta hos patient ska sjuksköterska omgående kontaktas.

·         Sjuksköterska tar noggrann anamnes och efterfrågar reseanamnes, kontakt med sjukvård och kontakt med människor som varit sjuka i det nya coronaviruset.

·         Vid misstanke om covid-19 tar sjuksköterska omgående kontakt med infektionsbakjour, enligt nedan, för bedömning och ställningstagande till vidare handläggning:

-       Dagtid: Telefon 019-602 1056

-       Jourtid: Infektionsbakjour via växel 019-602 1000

Åtgärder vid misstänkt smitta efter kontakt med 1177/infektionsläkare  

Misstänkt smittad person ska undvika taxi och allmänna kommunikationsmedel för att ta sig till sjukhus. Transport bör ske med ambulans eller med egen bil, beroende på allmäntillstånd.

·         Personal informera chef om det finns person inom verksamheten med misstänkt smitta.

·         Chef ansvarar för att samordna de direktiv som ges från 1177/infektionsläkare.

·         Följ de basala hygienriktlinjerna  och städa för att inte sprida smitta vidare:

-       Man vet att handsprit avdödar viruset.

-       Det är viktigt att identifiera tag-ytor och rengöra dem med yt-desinfektion.

-       Avfall och tvätt ska hanteras som smittförande enligt riktlinje och rutin för smittförande avfall.

·         Det tar i nuläget fyra timmar från provtagning till att svaret är analyserat. Det tar längre tid än fyra timmar tills personen man tagit prov på får sitt resultat.

·         Bekräftat smittad person ska vårdas inneliggande på sjukhus.

·         Smittspårning kommer att utföras från smittskyddsenheten.

-       När det bekräftats att en person har covid-19 kartläggs alla nära kontakter noggrant för att hitta smittkällan och förhindra att smittan sprids vidare. De personer som har varit i nära kontakt med någon som blivit sjuk i covid-19 kontaktas av Smittskyddsenheten på Region Örebro län. Personerna får då information och förhållningsregler.

-       Om det finns risk för smittspridning av covid-19 i en verksamhet så kontaktar Smittskyddsenheten på Region Örebro län dem som behöver kontaktas. Om en verksamhet inte blir kontaktad så betyder det att det för närvarande inte finns risk för smittspridning i den verksamheten.

 

Åtgärder vid bekräftad smitta

·         Bekräftat smittad person ska vårdas inneliggande på sjukhus.