• Styrelse och andra övervakande befattningar

 •  

  AK Assistans AB

  SANDTÄPPEVÄGEN 9
  702 33 Örebro

  Verksamhetsansvarig: Adam Kashani 070-799 99 36

  Enhetschef: Shahla Hariry 070-741 05 00

  Suppleant: Amanda Kashani 072-048 72 51


  E-postadress grovstad@gmail.com

  Webbplats www.grovstad.s
  Kashani, Adam Osman  Örebro)
  Styrelseledamot
  Hariry, Shahla Örebro)
  Styrelsesuppleant
  Kashani, Amanda  Eskilstuna)
  Styrelsesuppleant

  Firman tecknas av styrelsen  Verksamhet & status

  Status Bolaget är aktivt Bolaget registrerat 2017-01-09
  F-Skatt Registrerad Startdatum för F-Skatt 2017-01-25
  Moms Registrerad i Momsregistret Startdatum för moms 2017-01-25
  Bolagsform Aktiebolag Ägandeförhållande Privat, ej börsnoterat


  RÄKENSKAPSHANDLING

  2019-07-17
  Nya uppgifter

  Godkänd, datum: 20190717
  Utdelningsbelopp: 179000.
  Utdelning, datum: 20190521
  Valuta: SEK  Bolagets redovisning

  2018 2017 (tkr)
  2 234

  Resultaträkning (tkr)
  2018-12 2017-12
  Nettoomsättning 2 950 2 237
  Övrig omsättning 653 183
  Rörelseresultat (EBIT) 1 444 695
  Resultat efter finansnetto 1 440 690
  Årets resultat 860 333

  Balansräkningar (tkr)
  2018-12 2017-12
  Tillgångar
  Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
  Anläggningstillgångar 649 662
  Omsättningstillgångar 1 525 660
  Tillgångar 2 174 1 323
  Skulder, eget kapital och avsättningar
  Eget kapital 913 383
  Obeskattade reserver 599 262
  Avsättningar (tkr) 0 0
  Långfristiga skulder 0 0
  Kortfristiga skulder 662 677
  Skulder och eget kapital 2 174 1 323

  Löner & utdelning (tkr)
  0%100%

  2018-12
  0%100%

  2017-12
  Löner till styrelse & VD - -
  Varav tantiem till styrelse & VD - -
  Löner till övriga anställda - -
  Varav resultatlön till övriga anställda - -
  Sociala kostnader - 0
  Utdelning till aktieägare 179 250
  Omsättning 3 603 2 420
  Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.

  Nyckeltal
  Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3
  Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 590 746
  Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 421
  Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 497 813
  Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,87% -
  Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,42% 52,53%
  Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,95% 31,07%
  Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,29% 99,15%
  Rörelsekapital/omsättning 29,25% -0,76%
  Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,49% 44,40%
  Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,36% 97,49%

  Obs! boksluten har olika längd.
  Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

  Bokslutet 2017 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.